گوارگام

مشخصات فنی

نام

گوارگام

شماره شناسایی ترکیبهای شیمیایی

9000-30-0

جرم مولی (گرم در مول)

0.8-1.0

اسیدیته (pka)

5-7

محصولات مرتبط