پرمنگنات پتاسیم

مشخصات فنی

نام

پرمنگنات پتاسیم

فرمول شیمیایی

K-Mn-O4

شماره شناسایی ترکیبهای شیمیایی

7722-64-7

شماره استاندارد بین المللی

PLP000

جرم حجمی

mg/m3

وابستگی غلظت

Y

p to m

6.45931

HR

3

چگالی نسبی

2.703

حالت در دمای 25 °C

S

جرم مولی (گرم در مول)

158.04

محصولات مرتبط