پارافین

مشخصات فنی

نام

پارافین

فرمول شیمیایی

CnH۲n+۲

شماره شناسایی ترکیبهای شیمیایی

8002-74-2

شماره استاندارد بین المللی

PAH750

جرم حجمی

mg/m3

وابستگی غلظت

Y

HR

2

حالت در دمای 25 °C

varies

محصولات مرتبط