نیتریت سدیم

مشخصات فنی

نام

نیتریت سدیم

فرمول شیمیایی

Na.N.O2

شماره شناسایی ترکیبهای شیمیایی

7632-00-0

شماره استاندارد بین المللی

SIQ500

جرم حجمی

mg/m3

وابستگی غلظت

Y

p to m

2.82013

HR

3

چگالی نسبی

2.168

حالت در دمای 25 °C

S hygr

جرم مولی (گرم در مول)

69

دمای ذوب (°C)

271

محصولات مرتبط