سیترات سدیم

مشخصات فنی

نام

سیترات سدیم

فرمول شیمیایی

C6H7O7.Na

شماره شناسایی ترکیبهای شیمیایی

18996-35-5

شماره استاندارد بین المللی

MRL000

جرم حجمی

mg/m3

وابستگی غلظت

N

p to m

8.75138

HR

3

حالت در دمای 25 °C

S

جرم مولی (گرم در مول)

214.12

محصولات مرتبط