بنزوات سدیم

مشخصات فنی

نام

بنزوات سدیم

فرمول شیمیایی

NaC۶H۵CO۲

شماره شناسایی ترکیبهای شیمیایی

532-32-1

شماره استاندارد بین المللی

OJ245FE5EU

جرم مولی (گرم در مول)

144.11

چگالی (گرم در سانتیمتر مکعب)

1.497

دمای ذوب (°C)

۳۰۰

اسیدیته (pka)

8.0

محصولات مرتبط