ایزو پروپیل الکل

مشخصات فنی

نام

ایزو پروپیل الکل

فرمول شیمیایی

C3H8O

شماره شناسایی ترکیبهای شیمیایی

67-63-0

شماره استاندارد بین المللی

INJ000

جرم حجمی

ppm

وابستگی غلظت

Y

p to m

2.45678

HR

3

فشار بخار

2033

چگالی نسبی

0.7854

حالت در دمای 25 °C

L

جرم مولی (گرم در مول)

۶۰٫۱

چگالی (گرم در سانتیمتر مکعب)

0.786

دمای ذوب (°C)

−89

دمای جوش (°C)

82.6

اسیدیته (pka)

16.5

محصولات مرتبط