بی کربنات آمونیوم

مشخصات فنی

نام

بی کربنات آمونیوم

فرمول شیمیایی

NH5CO3

شماره شناسایی ترکیبهای شیمیایی

1066-33-7

شماره استاندارد بین المللی

45JP4345C9

جرم حجمی

mg/m3

وابستگی غلظت

N

p to m

3.23293

HR

3

چگالی نسبی

1.586

حالت در دمای 25 °C

S

جرم مولی (گرم در مول)

79.056

چگالی (گرم در سانتیمتر مکعب)

1.586

دمای ذوب (°C)

۴۱٫۹

اسیدیته (pka)

11.9

محصولات مرتبط