کلر ژاپن

کلر قرصی

  • آریان شیمی
  • آریان شیمی
  • آریان شیمی
  • آریان شیمی
  • آریان شیمی
منتول اکالیپتوس
کلر هند
اسید سیتریک
کلر ژاپن
درباره آریان شیمی

آریان شیمی با سالها حضور مستمر در زمینه بازرگانی مواد شیمیایی تجربه و تخصص را به هم آمیخته تا بتواند گامی موثر در جهت تسهیل واردات و صادرات کالاهای زیر برای مشتریان خود بردارد:
درباره آریان شیمی کلرژاپن70% starchlon
کلرهندAQUAFIT70%
کلرآلمان 70%HIPOBRIGHT
کلر چین70%SUPER FIT
کلرقرصی90% TCCA
کلر100% حل POOL GURD
کلرآلی sdic سدیم دی کلرو ایزوسیانورات
تری کلرو سیانوریک اسید

نیتریت سدیم چینی

سوربات پتاسیم مرغوب چینی

آریان شیمی
درباره آریان شیمی
 جدول مندلیف
آریان شیمی

Copyright © 2012 www.naserkhosro.com rights reserved

طراحی وب سایت و بهینه سازی سایت نمایشگاه مجازی